Këshillimi Ligjor

Cfarë është këshillimi juridik?

Në të gjitha rastet e procedurave ligjore ose shkeljeve të ligjit ndaj të cilëve individët janë të ekspozuar zyra jone e konsulecese si dhe avokati ekspert me pervoje mund te bej nje analize paraprake  duke dhene zgjidhjet alternative dhe realizimin e veprimeve të nevojshme ligjore për këtë qëllim.

"Njohuria është fuqia më e madhe"

Bazuar në këtë përkufizim,
mund të themi si vijon:

•Nëpërmjet konsulencës juridike, njerëzit informohen për veprimet ligjore që do të ndërmarrin dhe pasojat e mundshme të mosmarrëveshjeve juridike që hasin.

•Me Këshillimin Juridik, është e mundur të merren masat e nevojshme pasi analizohen dhe përcaktohen rezultatet e mundshme që mund të hasen në të ardhmen.

•Konsulenca ligjore është një shërbim që parandalon ankesat e mundshme me të cilat njerëzit mund të hasin.

•Me konsulencën ligjore, njerëzit mund të arrijnë informacionin e duhur dhe zgjidhjet alternative për problemet e tyre.

"Pyetni atë që di, edhe nëse dini një mjë "

Pse nevojitet këshillimi ligjor?

A ka ndonjë nevojë për të diskutuar mbi fuqinë e informacionit që mund ta arrini menjëherë kur keni nevojë për të dhe që ju çon në rezultatin në mënyrën më të saktë dhe më të shpejtë?

Ligji zë vend në çdo moment dhe çdo pjesë të jetës. Sepse ne jemi në një rend ligjor. Nuk është e mundur të them se çfarë mund të bëj me ligjin, gjykatën, avokatin. Ne jemi padyshim, në mënyrë të pashmangshme, palë ose dëshmitare në një ngjarje ose transaksion ligjor në një mënyrë ose në një tjetër. Që të ndodhë e kundërta, duhet të jetosh vetëm në një ishull të shkretë.
A ka ndonjë nevojë për të diskutuar mbi fuqinë e informacionit që mund ta arrini menjëherë kur keni nevojë për të dhe që ju çon në rezultatin në mënyrën më të saktë dhe më të shpejtë?

Ligji zë vend në çdo moment dhe çdo pjesë të jetës. Sepse ne jemi në një rend ligjor. Nuk është e mundur të them se çfarë mund të bëj me ligjin, gjykatën, avokatin. Ne jemi padyshim, në mënyrë të pashmangshme, palë ose dëshmitare në një ngjarje ose transaksion ligjor në një mënyrë ose në një tjetër. Që të ndodhë e kundërta, duhet të jetosh vetëm në një ishull të shkretë.

"Këshillimi juridik është shërbimi juridik më efektiv dhe më i lirë "

Shërbimi ynë i konsulencës juridike

Një nga fushat e shërbimit të Firma jonë Juridike është shërbimi “Konsulence Ligjor”. Ne ofrojmë shërbime këshilluese ligjore parandaluese dhe mbrojtëse për klientët tanë.

Ne analizojm  zbulojme dhe diagnostikojm problemet dhe mosmarrëveshjet ligjore aktuale dhe të mundshme të klientëve tanë dhe prodhojmee zgjidhje speciale për secilin klient. Në këtë mënyrë, ne jemi në gjendje të prodhojmë zgjidhje para se të lind ndonjë mosmarrëveshje dhe ne jemi të udhëzuar të marrim masat e nevojshme kundër një situate të pashmangshme.

Legal Metaj Consulting merr persipër:

1. Të kontrollojë dhe përfaqësojë KLIENTIN për një kohë mujore te përgjithshme prej 20 orësh në lidhje me aktivitete e zakonshme tregtare dhe të biznesit të klientit në shqipëri.

2. Të kryejë cdo shërbim profesional që rrjedh nga cdo porosi që do të përcaktohet dhe konkludohet në vazhdimësi si dhe nga porositë shtesë apo udhëzimet e dhëna nga KLIENTI tek KONSULENTI dhe specifikisht:

-Të paraqesë opinione ligjore dhe këshillime profesionale për cështje të caktuara nga KLIENTI.

-Të përpilojë kontrata të ndryshme në fushat që kërkohen nga klienti.

-Të hartojë opinione ligjore lidhur me proceset gjyqësore në të cilat ndodhen shoqeritë.

-Të hartojë opinione të caktuara për menaxhimin e cështjeve ligjore,marrëdhënieve të punësimit,lidhjeve dhe zgjidhjeve të kontratave të punës individuale dhe kolektive,,etj Shërbimet do të ofrohen me kujdes dhe përkushtim të arsyeshem dhe pa limit kohor .

Disa fusha zbatimi të përvetësuara ndër vite nga stafi ynë Legal Metaj Consulting

  • Rekuperim borxhi
  • Përfaqësim gjyqësor KONSULENCË FISKALE E KONTABËL
  • Përfaqësim në marrëdhënie pune (kontrata, rregullore, zyra punës etj)
  • Audit i jashtëm i pavarur sipas Standarteve Ndërkombëtare të Auditimit (ISA)
  • REGJISTRIM MARKE DHE PATENTE
  • STANDARTIZIM, ÇERTIFIKIME ISO
  • KONSULENCË BIZNESI
  • PËRMBUSHJE TË DETYRIMEVE TATIMORE DHE FISKALE
  • MBAJTJE KONTABILITETI, PËRGATITJE BILANCI DHE AUDITIM

Mirësevini

Jemi të gatshëm t’ju përgjigjemi për ç’do pyetje që mund të keni.
Mund të na shkruani në email ose
telefononi në 069 232 3185