Rimbursimi i TVSH -së

Rimbursimi i TVSH
Rimbursimi i TVSH -së

Ekspertët kanë të drejtë të kërkojnë rimbursim të TVSH -së kur teprica e tyre tejkalon shumën prej 400,000 lekë. Kjo është rregullorja e bërë me Ligjin Nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”. Së fundmi, VKM 418, datë 08.07.2021 ka sjellë disa ndryshime në Vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, i cili siguron kushtin e ri për rimbursimin e TVSH -së: Të kesh një status aktiviteti “aktiv” Kështu ndryshe nga më parë kur nuk ishte përcaktuar nëse eksportuesit që kërkojnë rimbursim duhet të kenë status aktiv ose pasiv, tani ligji parashikon qartë që përveç kushteve të tjera, eksportuesi të kërkojë një rimbursim kur teprica e tij tejkalon 400,000 lekë, duhet të ketë ” status aktiv ”. 

Një risi tjetër e sjellë nga kjo VKM është fakti se tani, për të marrë një rimbursim. Nuk ju kërkohet të jepni ose të keni një deklaratë doganore eksporti si dëshmi të eksportit. Nëse analiza e rrezikut tregon se personi i tatueshëm për t’u rimbursuar duhet t’i nënshtrohet procesit të kontrollit tatimor. Atëherë gjithë procedura, përfshirë kontrollin, përfundon brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës. Edhe nëse procedura e kontrollit nuk ka përfunduar në kohë, rimbursimi i TVSH -së do të bëhet përmes sistemit të thesarit. Me përjashtim të kërkesave të personave të tatueshëm. Të cilët rezultojnë në statusin e aktivitetit “pasiv”, ku do të rimbursohen pas përfundimit të kontrollit tatimor procedura.

Për më shumë na ndiqni: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube

Share në rrjete sociale:

[Sassy_Social_Share]

Mirësevini

Jemi të gatshëm t’ju përgjigjemi për ç’do pyetje që mund të keni.
Mund të na shkruani në email ose
telefononi në 069 232 3185